Продължете към съдържанието

Политика за поверителност

Нашата Политика за поверителност и обработване на личните  ви данни е израз на нашия ангажимент и отговорно отношение към защитата на вашите лични данни, които споделяте с нас.

В изпълнение на принципите за прозрачност и добросъвестност на обработката по отношение на субекта на данните, с настоящата Политика за поверителност  ви предоставяме информация как събираме, съхраняваме и споделяме лични данни, обработвани при използването на онлайн магазин „Звездолет“ , съгласно изискванията на европейското законодателство за защита на личните данни.

Политиката за поверителност е предназначена за всички лица, чиито лични данни обработваме във връзка с функционирането на онлайн магазин „Звездолет“. Тe могат да бъдат:

 • Посетители на уебсайта или страниците в социалните мрежи  на електронния магазин;
 • Лица с регистриран потребителски акаунт в електронния магазин;
 • Лица, закупили продукти от електронния магазин;
 • Лица, отправили запитвания по телефона или чрез електронната поща на електронния магазин.

Какви лични данни обработваме, за какви цели и на какво основание?

видът на личните данни, които обработваме, зависи от целта, за която са ни необходими и от дейностите, при които получаваме данните.

 • Посещение на онлайн магазин „Звездолет“

Когато посещавате онлайн книжарница „Звездолет“, регистрираме в т.нар. лог файл единствено Вашият IP адрес. Обработваме тази информация, за да осигурим функционирането на електронната книжарница, като например за установяване на връзка с уебсайта. Основанието за обработката на тази информация е гарантиране на легитимните ни интереси, които се състоят в извършване на търговска дейност чрез електронния магазин. Данните, които обработваме при посещение на сайта, не ни позволяват да установим самоличността  ви, освен когато го разглеждате като регистриран потребител.

 • Потребителска регистрация

Ако сте физическо лице, всички данни, които ни предоставяте в процеса на регистрация или се създават  при използване на електронната книжарница, представляват лични данни.

Такива данни са:

 • Регистрационни данни– имена, електронна поща и парола. Обработваме тези данни, за да осигурим функционирането на регистрирания профил. Основанията за дейностите по обработка са сключване и изпълнение на договор (за използване на цифрова услуга) и изпълнение на законовите ни задължения (например при изпращане на съобщение за потвърждение на регистрацията).
 • Данни за адрес за фактуриране и доставка – област, населено място, адрес в населеното място. Обработката на данните за адрес е необходима, за да е възможно да доставим поръчаните продукти и да издадем фактура при поискване. Основанието за обработката е сключване или изпълнение на договор със субекта на данните и предоставянето им е задължително. В случай, че предоставите данни за адреса преди да направите поръчка, обработваме данните въз основа на съгласието  ви, изразено с активни действия. Можете да го оттеглите във всеки момент, като изтриете данните от профила си.
 • Данни за направени поръчки – дата и номер на поръчката, поръчани продукти, дължима сума, статус на поръчката. Данните се създават във връзка със сключването и изпълнението на договор за покупко-продажба на предлаганите от нас стоки. Основанието за обработката е сключване и изпълнение на договор със субекта на данните.
 • Покупка от онлайн книжарница Zvezdolet.net

За да обработим направена поръчка и за да сме в състояние да я изпълним, е необходимо да ни предоставите информация за поръчания продукт и цената му, електронна поща и телефон, имена и адрес на доставка. В процеса на обработка на поръчката ще запазим данни за дата и номер на поръчката, поръчани продукти, дължима сума, статут на обработката. Основанието за обработката на данните е сключването и изпълнението на договор със субекта на данните.

За да изпълним задължението си за връщане на заплатената сума в случай на отказ от поръчката, обработваме данни за върнатите продукти – дата и номер на заявката за връщане, върнат продукт, сума за възстановяване, начин на възстановяване и банкови данни (IBAN). Основанието за обработката на тези данни е изпълнение на законово задължение.

Използваме данните, създадени в процеса на сключване и изпълнение на договорите за покупко-продажба на нашите продукти, за да идентифицираме и предотвратяваме сключване на договори с недобросъвестни клиенти, които не спазват правилата, установени с Условия за ползване. Пример за подобна обработка е идентифицирането на няколко поредни случая, при които лицето, което трябва да получи поръчката, не може да бъде намерено на адреса или опити за връщане на стоки, които са с нарушен търговски вид. Установяването на такива практика ще доведе до прекратяване на регистрирания профил на клиента и до отказ за сключване на договор. Всички решения за премахване на регистрация и/или отказ от сключване на договор се взимат без участие на автоматизирани системи.

 • Обслужване на клиенти

За да улесним взаимодействието с клиентите, обработваме данни за такива лица при отправяне на въпроси и запитвания чрез формата за контакт или на обявената електронна поща. Тази информация включва имена и електронна поща, както и всяка друга информация, която ни бъде предоставена в процеса на комуникация. Моля не ни предоставяйте информация, която няма отношение към дейността ни!

Основанието за тези дейности е обработка и защита на легитимните ни интереси, които се състоят в ефективно управление на отношенията с клиентите ни.

 • Маркетинг

За да популяризираме дейността си и за да привличаме нови клиенти, използваме различни форми на директен маркетинг. Информацията, която използваме, зависи от вида на дейността – когато уведомяваме за актуални продукти и събития чрез съобщения, използваме предоставената електронна поща, а когато предлагаме стоки чрез социалните мрежи, се използват и данни за вашите предпочитания. Основаваме тези дейности на съгласието за получаване на търговски съобщения. Можете да оттеглите съгласието си във всеки момент, като това няма да засегне вече извършените дейности по обработка. За целта можете да използвате опцията за отписване от съобщенията, които получавате.

Може да обработваме информацията за извършените покупки за анализ на дейността ни или за маркетингови цели. В този случай основанието за обработката е защитата на легитимните ни интереси, които се състоят в развитието на търговската ни дейност.

Във всеки случай, когато използваме Ваша информация, полагаме грижа и взимаме необходимите мерки, за да гарантираме, че вашите основни права и свободи не са засегнати.

 • Профили в социалните мрежи

Поддържаме страница в социалната мрежа Facebook (услуги на Facebook – Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, D2 Dublin), чрез която публикуваме и споделяме съдържание, включително търговски съобщения за предлагани от нас стоки и услуги. Когато посещавате нашия профил, социалната мрежа регистрира Вашето посещение и поведение чрез бисквитки и други технологии. Можете да научите повече, като се запознаете с информацията за поверителност, която всяка от тях предоставя на своите потребители.

От кого получаваме данните?

Най-често данните получаваме директно от Вас при посещение, закупуване на продукти чрез електронната книжарница или при осъществяване на контакт с нас. Възможно е данните да бъдат получени от други лица, например когато лицето, което прави поръчката и лицето, на което се доставят стоките, се различават.

Ако ни предоставяте информация за други лица, уверете се, че имате основание за предоставянето на данните (имате тяхното съгласие) и ги запознайте с настоящата Политика за поверителност.

Колко време съхраняваме данни?

Запазваме личните данни само толкова време, колкото е необходимо, за да се постигнат целите, за които са били събрани. Сроковете за съхранение зависят от вида на конкретната информация и достигат до 10 години съгласно изискванията на приложимата нормативна уредба.

На кого предоставяме личните ви данни?

Ние работим с партньори и доставчици, които могат да обработват вашите лични данни като самостоятелни администратори на лични данни или да действат от наше име в качеството на обработващи личните данни. Разкриваме на тези получатели само тези Ваши лични данни, които са минимално необходими за изпълнението на съответната услуга. Освен това, когато разкриваме данните  ви на обработващи личните данни от наше име, ние предприемаме всички необходими мерки да гарантираме, че вашите данни ще се обработват при спазване на всички законови изисквания и че обработващият личните данни е предприел необходимите технически и организационни мерки за защитата на данните.

Лицата, на които можем да разкрием Ваши лични данни, включват доставчици на платежни услуги, които ще обработват плащането  ви за закупените от нас продукти, и доставчици на куриерски услуги, които ще  ви доставят закупените продукти.

Също така, можем да разкрием част от данните  ви на наши доставчици на счетоводни услуги за целите на отразяването на издадените фактури и други счетоводни документи в счетоводните ни регистри. Ограничена част от данните  ви може да бъдат разкрита и на доставчици на ИТ и хостинг услуги.

При поискване от държавни органи по реда на приложимото законодателство (например НАП, Комисията за защита на потребителите, съдилища и други) за нас може да възникне законово задължение да разкрием Ваши лични данни на тези публични органи.

Как защитаваме личните ви данни?

Предприемаме разумни технически и организационни мерки за сигурност, предназначени да защитят всички лични данни от загуба, злоупотреба, промяна, унищожаване или повреда, съгласно изискванията на законодателството. Определяме тези мерки въз основа на идентифицираните от нас рискове, правим периодичен преглед на осигурените мерки и при необходимост ги актуализираме.

Отговорността за защитата на данните е и Ваша. Използвайте парола, която отговаря на актуалните изисквания за сигурност (минимум 8 знака, да съдържа голяма и малка буква, цифра и символ). Пазете в тайна данните си за достъп и не ги предоставяйте на други лица.

С какви права разполагате?

При обработката на лични данни във връзка с търговската ни дейност прилагаме добросъвестно законоустановените правила за упражняване правата на субектите на данни.

Като субект на данните имате право да поискате:

 • да предоставим достъп до личните  ви данни при спазване правата на трети лица;
 • да отстраним неточни лични данни;
 • да изтрием лични данни. Приложимо е в следните случаи:
  • личните данни повече не са необходими за целите, за които са обработвани;
  • оттегляте съгласието си и не е налице друго основание за обработката;
  • възразявате срещу обработка, основана на легитимните ни интереси и не можем да докажем, че интересите ни имат превес над правата  ви;
  • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
  • изтриването е необходимо за спазването на правно задължение по правото на Европейския съюз или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора.
 • да ограничим обработката на личните данни само до съхранение, когато:
  • точността на личните данни е оспорена;
  • обработката е незаконна, но възразявате срещу изтриването на личните данни;
  • ние вече не изискваме личните данни, но те все още са ви необходими за създаването, упражняването или защитата на правен иск.
 • да оттеглите съгласието си във всеки момент, като оттеглянето няма да засегне вече извършените дейности по обработка;
 • да упражните правото си на преносимост – за данните, които се обработват въз основа на договор или съгласие, когато обработването им се извършва по автоматизиран начин.

Как да се свържете с нас по отношение на личните ви данни?

Ако имате някакви въпроси или притеснения относно обработката на личните  ви данни или желаете да упражните някое от вашите права, свържете се с нас на следния адрес за електронна кореспонденция: office@zvezdolet.net

Ако не сте регистриран потребител или искате да упражните права по отношение на данни, които не се съхраняват в регистрирания ви профил, изпратете искане за упражняване на права на посочения електронен адрес. В искането си за упражняване на права следва да посочите своите имена с цел идентифицирането  ви като субект на данните. Посочете в какво се изразява вашето искане и адреса за кореспонденция – физически или електронен, съгласно предпочитаната форма за комуникация.

За да разгледаме искането  ви, трябва да  ви идентифицираме. Ето защо е необходимо да ни изпратите искането си чрез електронната поща или телефонния номер, с които сте регистрирани в електронната книжарница или чрез които вече сме общували (например при комуникация през формата за контакт). Ако използвате електронна поща, различна от тази, която вече сте ни предоставили, моля подпишете искането или имейла с квалифициран електронен подпис.

В случай на необходимост и по наша преценка може да поискаме допълнително данни за идентификация, както и документ за самоличност. Ще  ви информираме за причините, които налагат предоставянето на допълнителна информация.

Ако считате, че обработката на лични данни е незаконосъобразна или нарушава правата  ви, може да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни на адрес:

гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

https://www.cpdp.bg/.

 

Последна актуализация на 21.02.2024 г.